Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Dos por Dos, gevestigd te Den Ilp en ingeschreven onder nummer 34146240 bij de Kamer van Koophandel Amsterdam.

Artikel 1. Definities
1.1 Dos por Dos is een aanbieder van sieraden en accessoires, welke via de online winkel www.dospordos.com aangeboden worden.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.dospordos.com, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Dos por Dos worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Dos por Dos ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door Dos por Dos. Dos por Dos is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 4. Prijzen
4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

4.2 Dos por Dos kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen
5.1 Betaling kan geschieden op de wijze zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf. Betaling is mogelijk via iDeal en Credit Card (Master, VISA en American Express).

Voor het online betalen brengt Dos por Dos geen extra kosten in rekening.

5.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie, behalve voorzover er een afwijkende overeenkomst is gemaakt met Dos por Dos.

5.3 De klant geeft Dos por Dos toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

5.4 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Dos por Dos.

5.5 In het geval dat de klant na een bestelling te hebben geplaatst, verzuimt te betalen, ontvangt de klant na 7 werkdagen een herinnering waarin wordt gevraagd het openstaande saldo alsnog te voldoen. Wanneer Dos por Dos de betaling vervolgens niet binnen 3 werkdagen ontvangt, worden de gereserveerde artikelen weer in de verkoop gedaan.

5.6 Kortingsbonnen kunnen niet in combinatie gebruikt worden en zijn derhalve alleen per stuk te verzilveren.

Artikel 6. Levering
6.1 Dos por Dos streeft ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden, hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.

6.2 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de betaling, behalve voor zover de vertraging niet aan Dos por Dos kan worden toegerekend.

6.3 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. Dezelfde termijn wordt aangehouden wanneer een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd. De klant heeft in deze gevallen het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Dos por Dos zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen, mits er reeds is betaald.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Dos por Dos verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 8. Retourneren en omruilen van artikelen
8.1 Klanten van Dos por Dos hebben het recht om na ontvangst van de goederen binnen 14 dagen een artikel te retourneren of te ruilen. Deze termijn gaat in op de dag van verzending van de bestelling.

8.2 Frankeerkosten voor retourzendingen en omruilen zijn voor rekening van de klant.

8.3 Retournering of omruilen van een artikel dient altijd plaats te vinden in overleg met Dos por Dos. Neem daarom altijd vooraf contact met ons op via het emailadres [email protected] indien je een artikel wilt retourneren. In deze mail vermeld je het factuurnummer en de reden waarom je het artikel wilt terugsturen.

8.4 Een retourzending is voor rekening en risico van de koper. Dit houdt in dat wij niet aansprakelijk zijn voor het beschadigen of zoekraken van een retourzending.

8.5 De artikelen dienen in dezelfde staat te zijn zoals verkregen en verpakt te zijn in de originele verpakking. De artikelen kunnen geretourneerd worden op het volgende adres:

Dos por Dos

Den Ilp 176

1127PS Den Ilp

8.6 In geval de retourzending wordt goedgekeurd, wordt het aankoopbedrag exclusief verzendkosten uiterlijk binnen 30 dagen verrekend.

8.7 Artikelen kunnen NIET geruild worden:
Wanneer er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht,
Waaronder begrepen reparaties die niet door Dos por Dos zijn verricht.
Wanneer beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud van de klant.
Wanneer het artikel gedragen is.

8.8 Bij ontvangst van een verkeerd artikel:
Wanneer de klant een verkeerd product ontvangt, wordt deze door Dos por Dos omgeruild voor eenzelfde dan wel vergelijkbaar product. Hiertoe dient de klant binnen 3 dagen na verzending contact op te nemen met onze klantenservice. Als wij constateren dat wij een verkeerd product hebben verstuurd vergoeden we de verzendkosten van de klant. Bewaar altijd de originele verpakking waarin het artikel verstuurd is.

8.9 Kado's en gifts met een bepaalde waarde moeten bij ruiling geretourneerd worden. Zoniet wordt de waarde van de gift in mindering gebracht op het terug te storten bedrag.

Artikel 9. Klachten en geschillen
Op al onze overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen Dos por Dos en de wederpartij mochten ontstaan. Klachten over uw order dient u altijd binnen 8 dagen schriftelijk aan ons te melden.

Artikel 10.Verzendkosten
Dos por Dos hanteert binnen Nederland voor orders boven de €100 geen verzendkosten, voor orders onder de €100 wordt € 2,95 gerekend.  Voor internationale verzendingen gelden de tarieven die door PostNL zijn bepaald.

Artikel 11. Annulering van uw bestelling
11.1 Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, worden geannuleerd. Dit kunt u zelf uitvoeren na inloggen op onze website. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert Dos por Dos het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen.

11.2 De koper heeft, conform de Wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen zeven werkdagen na ontvangst (uitsluitend de gehele) bestelling te herroepen (annuleren), zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook de mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. De geldende voorwaarden onder Artikel 8 zijn hiervoor van toepassing.

Artikel 12. Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Dos por Dos, dan wel tussen Dos por Dos en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Dos por Dos, is Dos por Dos niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Dos por Dos.

Artikel 13. Overmacht
Dos por Dos heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Dos por Dos gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust contact op met onze klantenservice via [email protected].

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Dos por Dos.